آسیب‌های تک فرزندی بر کودک

از آسیب‌های تک فرزندی میتوان به وابستگی بی‌اندازه فرزندان به والدین اشاره کرد؛ بچه‌ها همواره مرکز توجه والدین قرار دارند و توجه تقسیم شده را تجربه نمی‌کنند بنابراین امکان دارد افرادی متوقع، حساس و زودرنج شوند که هیچگاه نمی‌توانند خواسته‌های خویش را به تعویق بیندازند.افرادی که خواهر و برادر ندارند...